نقطه کانونی عکس چه چیزیست؟

در این عکس نگاه اصلی مخاطبان به چه چیزیست؟ وقتی در مورد آن تصمیم گرفتید زمان آن رسیده است که به کادربندی بپردازید. راه‌های مختلفی برای تقویت کانون عکس وجود دارد.

نقاط کانونی دیگر کدامند؟

وقتی در مورد کادر و سوژه‌ای که می‌خواهید نگاه مخاطب به آن بیفتد تصمیم گرفتید، نگاه دوباره‌ای به‌عکس بی اندازید تا درباره اضافه کردن و یا حذف نقاط کانونی دیگر تصمیم بگیرید. وجود نقطه کانونی دوم می‌تواند به‌عکس عمق دهد اما ممکن است حواس مخاطب را پرت کنند پس یا موقعیت خود را عوض کنید، فاصله کانونی/عمق کانونی را تنظیم کنید و یا آن را از عکس حذف کنید. همچنین به یاد داشته باشید که برای راحتی کار، اگر در عکس دو نقطه کانونی باشد شاید ارزش آن را داشته باشد تا دو عکس جداگانه از هرکدام بگیرید.